Wonen onder zeeniveau

Ons klimaat verandert: de zeespiegel stijgt, het regent vaker, de bodem daalt en we krijgen vaker te maken met hoog water. Als we niets doen, loopt Noord-Holland - dat grotendeels onder de zeespiegel ligt - onder water. Daarom is het belangrijk dat we 1.400 kilometer dijken en duinen langs de kust, langs vaarten en meren en rondom polders goed onderhouden, beheren en zo nodig verbeteren. Zie het effect Waterveiligheid.

  Opvang en afvoer van water

  Door de aan- en afvoer en tijdelijke opslag van water reguleren wij het waterpeil. Met het programma Wateropgave zorgen wij voor een basisbescherming tegen wateroverlast. Ondanks deze inspanningen komt door klimaatverandering wateroverlast steeds vaker voor.

  Om wateroverlast te voorkomen richten we gebieden in voor de opvang van water, houden we water langer vast op plekken waar dit kan en verbeteren we de mogelijkheden voor de afvoer van water. Dit doen we met de provincie, gemeenten, landbouw- en natuurorganisaties, recreatieschappen, inwoners en agrariërs. Zie het effect Voldoende water.

  Gezond water

  Met gezond water bedoelen we oppervlaktewater met de juiste balans qua ecologie en (voedings)stoffen. Helder en fris water waar planten en dieren in kunnen leven, waar de landbouw en visserij gebruik van kan maken en waar mensen van kunnen genieten. Zie het effect Gezond water.

  Schoon water

  Dat we schoon water hebben lijkt heel normaal. Maar het zuiveren van afvalwater uit het riool is een flinke klus. Dagelijks produceren de 1,2 miljoen inwoners in Hollands Noorderkwartier ruim 120 liter afvalwater per persoon. Daarnaast lozen nog eens 30.000 bedrijven hun afvalwater op het riool. Wij verzamelen elk jaar honderd miljoen kubieke meter afvalwater en zuiveren het in rioolwaterzuiveringen. Het gezuiverde water geven we terug aan het oppervlaktewater. Zie het effect Schoon water.

  Crisisbeheersing

  Om adequaat op te treden in noodsituaties, zoals extreme wateroverlast door hevige en aanhoudende regenval, zware verontreiniging van het oppervlaktewater door een ongeluk of een dijkdoorbraak bij storm, hebben we een crisisbeheersingsorganisatie. Extra mankracht, machines en materieel staan paraat als de situatie daarom vraagt. Zie het effect Crisisbeheersing.

  Duurzaamheid

  Het waterbeheer kost energie, maakt gebruik van grondstoffen en materialen en heeft impact op biodiversiteit. We zetten ons al jaren in om te verduurzamen en hebben stevige ambities voor de komende jaren op het gebied van energietransitie, circulariteit en bijdragen aan herstel van biodiversiteit. Zo nemen we maatschappelijke verantwoordelijkheid om actief bij te dragen aan verduurzaming. Zie het thema Duurzaamheid.

  Keur en leggers

  De Keur bevat de regels die wij hanteren om onze watergangen en waterkeringen te beschermen. Rond deze sloten, dijken en duinen zijn verschillende zones gedefinieerd en voor elke zone gelden weer andere regels.

  Als u iets wilt (laten) bouwen op of aan een sloot of waterkering en wilt weten wat er precies mogelijk is, kunt u onze leggers raadplegen: digitale kaarten waarop de verschillende zones staan aangegeven. Hoe verder van de watergang of waterkering de werkzaamheden plaatsvinden, hoe meer er mogelijk is. Raadpleeg de legger dus voordat u met uw werkzaamheden begint.

  Waar betaalt u belasting voor?

  We zijn de waterbeheerder in Hollands Noorderkwartier, met een oppervlakte van bijna 2.000 km2, 1,2 miljoen inwoners en 30.000 bedrijven. We maken kosten voor het zuiveren van afvalwater, het beheren en versterken van dijken, het op peil houden van het water in de sloten (circa 20.000 km) en kanalen en het gezond houden of verbeteren van de oppervlaktewaterkwaliteit. Ongeveer 80% van het leefgebied ligt onder zeeniveau, dit vraagt om inzet van gemalen om wateroverlast te voorkomen en het op orde houden van primaire waterkeringen (dijken en duinen langs de buitenwateren).