De rol van water in maatschappelijke vraagstukken zoals klimaatverandering en stikstofemissies wordt steeds belangrijker. Dit vraagt om gebiedsgericht samenwerken met andere partijen aan deze opgaven.

Brede maatschappelijke opgaven vragen om gebiedsgerichte aanpak.

Brede maatschappelijke vraagstukken zoals klimaatverandering, stikstofemissies, bodemdaling en verzilting zijn complex en houden geen rekening met bestaande regelgeving, bestuurlijke structuren en geografische grenzen. Daarnaast kunnen gebiedseigen kenmerken vragen om een lokale aanpak. De rol van water in deze vraagstukken wordt steeds belangrijker, denk aan de impact van droogte en zeespiegelstijging. Het waterbeheer wordt daarmee steeds meer een onderdeel van bredere maatschappelijke vraagstukken. Het aan de voorkant goed borgen van het waterbelang in ruimtelijke ontwikkelingen, ook wel 'water en bodem sturend' genoemd, is meer dan ooit in ieders belang voor een toekomstbestendige leefomgeving.

De keuzes voor het waterbeheer blijven we in samenhang met al deze vraagstukken maken, met daarbij de overkoepelende doelen uit de Nationale Omgevingsvisie in het achterhoofd. Zo willen we samen met partners in ons gebied de komende jaren de keuzes omtrent water als leidend principe in de ruimtelijke ordening (functie volgt peil versus peil volgt functie) verder uitwerken. We streven er daarom als medeoverheid steeds meer naar om gebiedsgericht samen te werken.

Omgevingsinclusief beleid (NOVI)

We hanteren de afwegingsprincipes voor 'omgevingsinclusief beleid' van de NOVI. Centraal bij de afweging van belangen staat een evenwichtig gebruik van de fysieke leefomgeving, zowel van de boven- als van de ondergrond. De NOVI onderscheidt daarbij drie afwegingsprincipes:
1.    Combinaties van functies gaan voor enkelvoudige functies.
2.    Kenmerken en identiteit van een gebied staan centraal.
3.    Afwentelen wordt voorkomen.

Dit betekent niet dat iedereen 'overal' voor verantwoordelijk is of zou moeten zijn. Het gaat er om dat elke overheidslaag doet waar hij goed in is, én er efficiënt en effectief samengewerkt kan worden aan de grote opgaven in ons beheergebied. Dit vraagt om ruimte geven aan elkaar, vertrouwen in elkaar en samenwerken met elkaar.

Onze uitgangspunten voor gebiedsgericht werken

Gebiedsgericht werken biedt overheden handvatten om samen te werken aan grotere opgaven, die samenkomen op regionaal of lokaal niveau. Onze uitgangspunten hierbij zijn:

  • Wij redeneren vanuit de maatschappelijke opgaven in het gebied.
  • Wij borgen het waterbelang in gebiedsgerichte samenwerkingsprocessen en hebben daarbij een brede blik.
  • Wij helpen elkaar als overheden door elkaar niet in de weg te zitten.
  • Wij pakken maatschappelijke vraagstukken op lokaal niveau integraal aan.
  • Wij spelen in op signalen uit het gebied, met het leveren van maatwerk.

Wij hebben de grote opgaven in ons gebied in beeld en weten welke rol en verantwoordelijkheid we daar kunnen en willen aannemen, gevraagd of ongevraagd.

Wij borgen de democratische legitimiteit aan de voorkant en tijdens gebiedsprocessen, zodat het waterschapsbestuur zijn inbreng kan hebben.

Suggesties van onze partners voor gebiedsgericht samenwerken

Vanuit de gebiedsgerichte consultatie bij dit Waterplan hebben we van diverse partijen een aantal tips meegekregen voor succesvol gebiedsgericht samenwerken. Wij doen ons voordeel hiermee.

  • Gezamenlijk de opgaven/problemen analyseren en een feitenrelaas opstellen. Bekijk de opgaven integraal, niet sectoraal. Dan weten we waar we het gezamenlijk over hebben.
  • Oplossingsgericht en kleinschalig beginnen, pas later opschalen.
  • Bij de start direct al de relevante betrokken partijen aanhaken, met betrekking tot waterbeheer: ook de eindgebruikers, zoals recreatie, sportvisserij en natuurbeheerders. Dit vergroot het draagvlak.
  • Zorg dat de samenwerking niet te vrijblijvend en abstract blijft: definieer concrete projecten met een planning en aanpak.
  • Neem in strategische maatschappelijke gebiedsontwikkelingen een heldere en integrale positie in.

Dit Waterplan geeft een overzicht van actuele gebiedsopgaven waar wij aan samenwerken en waar andere partijen in de gebieden mee bezig zijn.