In 2020 hebben we nagedacht over de verschillende rollen die HHNK aanneemt in diverse vraagstukken. Deze zijn o.a. verwoord in onze visie op ruimtelijke adaptatie en onze visie op biodiversiteit. Het bewust werken vanuit verschillende rollen geeft ons houvast bij het effectief samenwerken met onze omgeving.

Eindverantwoordelijke en/of initiatiefnemer

Het hoogheemraadschap is eindverantwoordelijk voor de opgaven die volledig binnen ons wettelijke takenpakket vallen (water beheren, keren en zuiveren). Bijvoorbeeld het beheer en onderhoud van onze assets, zoals het Programma Verbetering Boezemkades, de renovatie van rwzi's, ons baggerprogramma en HWBP-projecten. Veel van onze waterbeheertaken horen bij deze rol.

Samenwerkingspartner

In deze rol zijn we partner: we werken samen met anderen aan diverse trajecten. Zowel op eigen initiatief als op initiatief van anderen. Het eindresultaat hangt af van de gezamenlijke inspanningen, geleverd vanuit ieders eigen verantwoordelijkheid. Bijvoorbeeld in de ruimtelijke adaptatie, de Energie- en grondstoffenfabriek en deels voor processen van de Kaderrichtlijn Water (KRW). Deze rol is veranderlijk en kan wijzigen in de tijd; de rol verandert soms gedurende het proces van bijvoorbeeld initiatiefnemer naar kennisleverancier.

Adviseur & kennisleverancier

Voor opgaven waarvoor het hoogheemraadschap geen formele verantwoordelijkheid heeft, geldt dat we partners kunnen ondersteunen met kennis en informatie. Als waterbeheerder hebben we veel kennis van het waterbeheer en wat daarmee samenhangt (ecologie, klimaat, verzilting, bodem, etc). We ontwikkelen onze kennis continu. In deze rol brengen we onze kennis in, zowel op eigen initiatief als op initiatief van derden. Bijvoorbeeld als deelnemer in de Regionale Energiestrategieën (RES), in het stikstofdossier, Laag Holland, Metropool Regio Amsterdam, voor biodiversiteit of burgerinitiatieven.

We kunnen de juiste partijen aan elkaar verbinden om initiatieven verder te brengen. Deze rol kan ook veranderen in de loop van de tijd; zo wordt het een mix met de andere rollen.

Veranderende rol

We zien dat onze rol steeds dynamischer wordt als het gaat om brede maatschappelijke opgaven waarin we samenwerken met anderen. Dan kunnen we deels initiatiefnemer, deels kennisleverancier en deels partner zijn. We zien dit al ontstaan bij de KRW, ruimtelijke adaptatie, in de RES en in Laag Holland. Het is daarom van belang dat we flexibel worden door bewust per fase te kijken wat onze rol is en ook kijken naar wat de rol is van anderen en daar een gezamenlijk beeld van creëren. Zo kunnen we efficiënt en effectief werken aan grote opgaven in ons gebied. Gebiedsgericht samenwerken is in deze opgaven ons uitgangspunt.