Gezond water

Gezond water is water met een goede chemische en ecologische waterkwaliteit. Oftewel water dat vrij is van vervuiling en waarin de planten en dieren kunnen leven die er thuishoren. We hebben de waterkwaliteit al op verschillende manieren verbeterd, zoals de aanleg van riolering, afvalwaterzuivering en de aanpak van ongezuiverde lozingen. De Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) ondersteunt ons om de waterkwaliteit verder te verbeteren. Meer informatie staat in ons KRW-magazine en in technische achtergronddocumentatie. De formele informatie is te vinden op het Waterkwaliteitsportaal. Het Nationaal Water Programma 2022-2027 en de Deltavisie geven richting aan de manier waarop we het oppervlaktewater beheren en verbeteren.