Visie en beleid

Veilig wonen, werken en recreëren onder zeeniveau is minder logisch dan u misschien denkt. Ook bij preventie van wateroverlast komt veel kijken. En wat dacht u van het zorgen voor voldoende schoon, zoet water? Wij maken deze ‘vanzelfsprekendheden’ mogelijk, in dienst van de samenleving.

Maar het klimaat verandert, de zeespiegel stijgt en de bodem daalt. Voor Hollands Noorderkwartier kan dit grote gevolgen hebben. Hoe gaan we in de toekomst om met het waterbeheer in ons gebied? Samen met gemeenten, belangenorganisaties, burgers en provincie hebben we keuzes gemaakt voor de thema's Waterveiligheid, Voldoende water, Gezond water en Schoon water: de Deltavisie. De koers van de Deltavisie is na 2012 leidend geweest voor andere plannen, zoals het Waterprogramma 2016-2021 (WBP5), dit Waterplan 2022-2027 (WBP6) en de Visie op Ruimtelijke adaptatie.

Keur en leggers

De Keur bevat de regels die wij hanteren om onze watergangen en waterkeringen te beschermen. Rond deze sloten, dijken en duinen zijn verschillende zones gedefinieerd en voor elke zone gelden weer andere regels.

Als u iets wilt (laten) bouwen op of aan een sloot of waterkering en wilt weten wat er precies mogelijk is, kunt u onze leggers raadplegen: digitale kaarten waarop de verschillende zones staan aangegeven. Hoe verder van de watergang of waterkering de werkzaamheden plaatsvinden, hoe meer er mogelijk is. Raadpleeg de legger dus voordat u met uw werkzaamheden begint.

Ruimtelijke plannen

Om het belang van voldoende water te borgen binnen de ruimtelijke ordening, maken we gebruik van de watertoets. Dit instrument zorgt ervoor dat water genoeg aandacht krijgt in ruimtelijke plannen. Met dit instrument komt de initiatiefnemer van een ruimtelijk plan in een vroegtijdig stadium met ons in contact.

We behartigen belangen op het gebied van waterveiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en in enkele gebieden wegen. We adviseren bijvoorbeeld over bouwbeperkingen of aanvullende maatregelen voor plannen langs een dijk. Ook geven wij aan welke compenserende maatregelen nodig zijn bij toename van verharding. Een toename van verharding betekent namelijk dat neerslag versneld wordt afgevoerd van een terrein. Zonder compenserende maatregelen verslechtert de waterhuishoudkundige situatie.

We schuiven op van toetsen van plannen naar samenwerken en meedenken aan de voorkant. Waarbij onze insteek is dat water een leidend principe is voor de ruimtelijke ordening, zonder de gewenste ruimtelijke ontwikkelingen uit het oog te verliezen.