Multidisciplinaire vraagstukken

In multidisciplinaire vraagstukken werken meerdere partijen samen aan meerdere opgaven tegelijkertijd. Hieronder worden vier onderwerpen beschreven die direct of indirect met ons werk te maken hebben.

In het achtergronddocument werken we deze vraagstukken verder uit. De 'Langetermijnverkenning bij Waterplan HHNK' kunt u opvragen via waterplanhhnk@hhnk.nl.

Drukte bovengronds

Nieuwe agenda’s zoals de energietransitie, de klimaatadaptatie, de kringlooplandbouw en circulaire economie kunnen grote consequenties hebben voor het aanzien en het gebruik van stad en land. Daarbij vragen ook functies zoals wonen, werken en mobiliteit een goede verdeling en indeling van de ruimte in Nederland. Het maakt van de ruimtelijke inrichting een ingewikkelde puzzel. (Bron: Planbureau voor de Leefomgeving)

Drukte ondergronds

Door economische bedrijvigheid, de energietransitie en andere belangen bovengronds, neemt de drukte in de ondergrond toe. Steeds meer kabels en leidingen en andere infrastructuren of bouwwerken dringen de ondergrond in. Dit leidt tot afhankelijkheden en soms conflicterende belangen.

Microverontreinigingen

Microverontreinigingen komen overal voor (meestal in lage concentraties): in water, bodem (grondwater), lucht en in voedselketens. Er zijn dan ook vele partijen en productie- en consumptieketens bij betrokken. Door een toename van productie en emissie van stoffen naar het milieu neemt zonder maatregelen de vervuiling met microverontreinigingen toe.

Biodiversiteit

Wereldwijd staat biodiversiteit onder druk door menselijke activiteiten. Door omzettingen van natuur in landbouwgrond en door urbanisatie is op veel plekken in de wereld de oorspronkelijk aanwezige biodiversiteit verloren gegaan. Dit geldt ook voor Nederland. Door gebruik van het omringende gebied, zoals intensief landbouwkundig gebruik of door bebouwing en verkeer, staan natuurgebieden onder druk. Bron: Compendium voor de leefomgevingZie het thema Biodiversiteit.