We zijn ons er niet altijd van bewust dat leven onder zeeniveau minder logisch is dan je denkt. Al 800 jaar zorgen wij ervoor dat we hier op een veilige en praktische manier kunnen leven.
We houden ons deel van Noord-Holland veilig om te wonen. Met voldoende, gezond en schoon water om van te leven, er te werken en te recreëren, voor mens, dier en natuur.

We werken samen met burgers, agrariërs, de provincie, gemeenten, natuur- en milieuorganisaties, het drinkwaterbedrijf, recreatieve gebruikers en het bedrijfsleven in ons beheergebied. 

En dit doen we in een context van toenemende complexe vraagstukken op het gebied van klimaat, technologie en maatschappij. We willen als samenleving steeds meer zaken in dezelfde beperkte ruimte. Dit vraagt om een goede afstemming van belangen in de ruimtelijke ordening en ook het borgen van het waterbelang daarin.

Dit Waterplan geeft onze koers op hoofdlijnen voor het waterbeheer in Hollands Noorderkwartier. We bouwen voort op onze regionale Deltavisie (2012), het Waterprogramma 2016-2021 (WBP5) en ons Collegeprogramma 2019-2023. Het is ons zesde Waterbeheerprogramma (WBP6). Het WBP is een wettelijke verplichting die volgt uit de Waterwet (die straks opgaat in de Omgevingswet) en het Bestuursakkoord Water. Als basis voor dit Waterplan hebben we het vorige plan (WBP5) tussentijds geëvalueerd (Tussentijdse evaluatie Waterprogramma 2016-2021) en een langetermijnverkenning gedaan naar wat er op ons af komt. Dit Waterplan houdt daarnaast rekening met het Nationaal Water Programma 2022-2027 en het Regionaal Waterprogramma Noord-Holland 2022-2027.

Lees hier over onze positionering en werkwijze

Leeswijzer

Hieronder staat de leeswijzer bij dit Waterplan. Het beschrijft de opbouw en samenhang van de verschillende onderdelen op deze website.

Leeswijzer

Dit Waterplan is ingedeeld in effecten, thema's en gebied. Dit zijn de drie hoofdtegels op de homepage. In de blauwe balk bovenaan is achtergrondinformatie te vinden: de langetermijnverkenning, de positioneringover ons en voor wie we dit plan maken. Centraal op de startpagina staat een kort welkom met een introductie en verwijzing naar onze positionering.

Langetermijnverkenning

Het Waterplan HHNK staat niet op zichzelf. Er zijn allerlei ontwikkelingen om ons heen, zeker als we wat verder vooruitkijken dan zes jaar. In 2021 hebben we trends verkend en ingedeeld langs de onderwerpen Klimaat, Technologie en Maatschappij.

Positionering

Dit onderdeel beschrijft onze positionering en werkwijze, het laat zien hoe we het waterschapswerk, dat in de rest van dit Waterplan is beschreven, willen doen.

Effecten

We zijn verantwoordelijk voor verschillende (water)taken. Onze doelen en ambities voor de komende jaren werken we in dit Waterplan nader uit. We noemen deze taken ook wel 'maatschappelijke effecten'. We redeneren vanuit de doelstelling (het effect) dat we willen bereiken op dat onderwerp.

Thema's

Naast ons werk aan de maatschappelijk effecten dragen we ook bij aan een aantal bredere maatschappelijke thema's. Het zijn onderwerpen die meerdere van onze maatschappelijke effecten raken en hier komen ze ook in terug. We beschrijven hier vijf thema's, dit zijn op dit moment de meest relevante maatschappelijke opgaven waaraan we bijdragen.

Gebied

De opgaven en ambities beschreven in de effecten en thema's van dit Waterplan zijn geografisch op interactieve kaarten verzameld, ter ondersteuning van een gebiedsgerichte aanpak.

Samenhang in Waterplan

Het vertrekpunt voor dit Waterplan is de Langetermijnverkenning, hieruit zijn vijf maatschappelijke opgaven gehaald en in thema's benoemd. De uitvoering van die thema's vindt vaak plaats in de zeven maatschappelijke effecten waaraan we werken. Daarnaast heeft de langetermijnverkenning ook invloed op onze manier van werken en onze positionering in de omgeving. In het onderdeel Positionering beschrijven we wat invloed heeft op hoe we werken in de effecten en thema's. Een van de lijnen in dat onderdeel is dat we nog meer inzetten op gebiedsgericht werken, dat is vormgegeven in het onderdeel Gebied. De samenhang tussen de verschillende onderdelen is ook gelegd met veel doorkliklinks tussen de verschillende onderdelen. Onderstaande figuur geeft de samenhang grafisch weer.

Samenhang onderdelen Waterplan HHNK

Links

Een link zonder icoontje verwijst naar een pagina op deze website. Een link met icoontje verwijst naar een andere website.

Zoekbalk

Deze hele website is makkelijk doorzoekbaar door een zoekterm in de zoekbalk te typen. Veel leesplezier!