Gezond water

Schoon en gezond water is schaars. Daarom is op Europees niveau afgesproken dat de kwaliteit van het grondwater en het water van sloten, plassen en vaarten moet verbeteren. Deze afspraken noemen we de Kaderrichtlijn Water (KRW).

Om de waterkwaliteit in de toekomst te verbeteren leggen we natuurvriendelijke oevers aan, passen we gemalen aan zodat vissen veilig kunnen passeren en baggeren we voor een betere waterkwaliteit. Ook passen we het onderhoud van oevers aan: als de ruimte het toelaat, laten we meer begroeiing langs het water staan. Via het Landbouwportaal Noord-Holland werken we met de provincie, andere waterschappen, de LTO en agrarische collectieven om agrariërs te bewegen de bodem- en waterkwaliteit van hun eigen bedrijf te verbeteren. Zie het effect Gezond water.

  Voldoende water

  Om wateroverlast te voorkomen richten we gebieden in voor de opvang van water, houden we water langer vast op plekken waar dit kan en verbeteren we de mogelijkheden voor de afvoer van water. Dit doen we met de provincie, gemeenten, landbouw- en natuurorganisaties, recreatieschappen, inwoners en agrariërs.

  We spreken van watertekort als er minder water is dan we nodig hebben voor landbouw en natuur. Bijvoorbeeld als het lange tijd warm is, het niet regent en de rivieraanvoeren onder bepaalde waarden komen. Deze situatie kan grote gevolgen hebben voor de veiligheid van onze dijken, de agrarische sector (verdroging gewassen), de natuur (onvoldoende drinkwater voor dieren), de waterkwaliteit, de scheepsvaart, de industrie en energiesector (lozing koelwater) en funderingen van huizen. Zie het effect Voldoende water.

  Waar betaalt u belasting voor?

  We zijn de waterbeheerder in Hollands Noorderkwartier, met een oppervlakte van bijna 2.000 km2, 1,2 miljoen inwoners en 30.000 bedrijven. We maken kosten voor het zuiveren van afvalwater, het beheren en versterken van dijken, het op peil houden van het water in de sloten (circa 20.000 km) en kanalen en het gezond houden of verbeteren van de oppervlaktewaterkwaliteit. Ongeveer 80% van het leefgebied ligt onder zeeniveau, dit vraagt om inzet van gemalen om wateroverlast te voorkomen en het op orde houden van primaire waterkeringen (dijken en duinen langs de buitenwateren).

  Innovatieloket

  Innovatieve voorstellen? We vragen erom! Wij zoeken continue naar slimme, doelmatige en duurzame manieren om ons beheergebied leefbaar te houden voor alle gebruikers. Dat doen we door voortdurend te innoveren. We werken hiervoor samen met kennisinstituten, het bedrijfsleven, overheden en belanghebbenden.

  We hebben een Waterinnovatiefonds (WIF) ingesteld om bedrijven te helpen bij de laatste stappen om innovaties op de markt te brengen. Het gaat hier om innovaties die de ontwikkelfase voorbij zijn en aanvullende financiering nodig hebben om tot uitvoering te komen.