Om te weten te komen hoe onze professionele omgeving onze plannen ziet en beoordeelt en om te achterhalen of ze onderwerpen of accenten missen, hebben we ons netwerk uitgenodigd te reageren op ons Waterplan 2022-2027 in wording. Dat kon vanaf 6 tot en met 20 april. Die uitnodiging wordt gewaardeerd. Hieronder een verslag van de reacties en onze verwerking daarvan.

Het Waterplan is nog niet af. Inmiddels zijn al wel veel reacties uit de omgeving, van professionals en bestuurders, in de teksten op deze website verwerkt.

RWZI Beemster
Versterking Westdijk

Omvang van reacties

In totaal hebben we vanuit 14 organisaties van 30 mensen een reactie gekregen op onze oproep. De reacties bestaan uit circa 270 opmerkingen, waarvan ongeveer 90 inhoudelijke suggesties tot tekstwijzigingen en 85 inhoudelijke vragen. Daarnaast hebben we zowel algemene als redactionele opmerkingen ontvangen en ook complimenten.

Opbrengst

In de veelheid aan opmerkingen, vragen en suggesties is een aantal rode lijnen te herkennen. Deze staan hieronder samengevat weergegeven, waarbij we ook toelichten hoe we de reacties hebben verwerkt in het Waterplan.

Veld met zonnepanelen
Aanleg natuurvriendelijke oever
Kadeverbetering West-Knollendam

Abstractieniveau

Over het abstractieniveau verschilden de meningen. Meerdere respondenten geven aan de informatie te abstract of te oppervlakkig te vinden. Anderen waarderen juist de leesbaarheid en overzichtelijkheid van de website. De hyperlinks naar verdiepende informatie worden gewaardeerd.

Verwerking

Ter verduidelijking zijn nog extra hyperlinks opgenomen, naar o.a. de HHNK website. Op specifieke onderdelen is de tekst uitgebreid voor meer diepgang of om concreet te maken wat wordt beoogd. Het onderdeel Gebied in het Waterplan geeft inmiddels ook invulling aan het specifieker aangeven wat we waar gaan doen. Dit onderdeel was nog niet gereed tijdens de schriftelijke consultatie.

Lagune Hondsbossche Duinen
Aanlag strand bij Hoornse Hop
Planten van helmgras

Navigatie op website

Een aantal respondenten geeft aan "te verdwalen op de website". De suggestie wordt gedaan om op de startpagina een leeswijzer te plaatsen. Ook wordt aanbevolen om een navigatiemenu duidelijker in beeld te zetten, bijvoorbeeld door een boomstructuur. Hierdoor zie je waar je je bevindt op de website en kan je gemakkelijker een niveau terug.

Verwerking

Er is een leeswijzer geplaatst onder Introductie, en hiernaar wordt ook verwezen vanuit de centrale banner op de Homepage. De navigatiestructuur is aangepast: er is nu op elke pagina een zogenoemd 'kruimelpad', zodat je altijd weet waar je zit op de website en weer terug kunt naar bijvoorbeeld een hogere laag in de structuur.

Vervanging Kwadijkerbrug
Effecten van ecologie
Archeologische opgravingen

Inhoudelijk

Inhoudelijk zijn de meeste reacties gegeven op de thema's duurzaamheid, ruimtelijke adaptatie en biodiversiteit, en op de effecten voldoende water en gezond water. De algemene teneur is dat men van ons ambitie verwacht om stevig bij te dragen op genoemde thema's, vanuit het werken aan gezond en voldoende water. Zo wordt door meerdere respondenten de link gelegd tussen peilbeheer en natuur: het vernatten ten behoeve van natuur. Ook verwachten de respondenten van ons een actieve(re) rol in het veenweidegebied vanwege methaan en CO2-uitstoot, door peilbeheer. Daarnaast wordt de urgentie van ruimtelijke adaptatie door klimaatverandering sterk gevoeld en dat mogen we steviger verwoorden in het Waterplan. Hier hoort ook functie volgt peil, schaarste van zoetwater en water als ordenend principe bij. Er was positieve feedback over het expliciet benoemen van datagestuurd werken en de inzet op nieuwe technologie. We kregen zowel in de schriftelijke consultatie als bij de gebiedsgerichte consultatie (van 17 mei 2021) suggesties mee voor het doorontwikkelen van gebiedsgericht samenwerken.

Verwerking

De vele inhoudelijke suggesties en vragen zijn per onderdeel (Maatschappelijke effecten en thema's) uitgezet bij de betreffende afdelingen van HHNK. Daar zijn ze stuk voor stuk beoordeeld en verwerkt. Waarbij is aangegeven wat ons antwoord is op gestelde vragen en welke suggesties voor wijzigingen we wel en niet hebben overgenomen in het plan en waarom. Dit is afgestemd met de betreffende dagelijks bestuurders. Vervolgens zijn de aanpassingen verwerkt in het Waterplan. Waar ons dat wenselijk lijkt is of wordt contact gezocht met indieners van vragen en suggesties, om bijvoorbeeld de oproep tot samenwerking verder vorm te geven. Mocht u als deelnemer aan deze schriftelijke consultatieronde zelf de behoefte hebben om opnieuw contact op te nemen dan kan dit altijd.

Peil volgt functie of andersom?

Door meerdere partijen is de oproep gedaan om positie in te nemen omtrent het vraagstuk water als leidend principe in de ruimtelijke ordening, ofwel de discussie over functie volgt peil versus peil volgt functie. We hebben dit vraagstuk nadrukkelijk benoemd in het Waterplan, zowel bij onze positionering als binnen het effect Voldoende water en het thema Ruimtelijke adaptatie, maar positie kiezen we op dit moment niet. Het is onze insteek dat we dit vraagstuk gezamenlijk met onze omgeving moeten verkennen en bespreken in de komende periode. We kiezen er dus niet voor om eenzijdig dit nu op te leggen aan anderen. In onze visie past dat niet bij gebiedsgericht samenwerken. Uiteraard staat voor ons bij dit vraagstuk het borgen van het waterbelang voorop.

Effect ecologie