Biodiversiteit

Biodiversiteit neemt af

Wereldwijd staat biodiversiteit (soortenrijkdom) onder druk door menselijke activiteiten. Door omzetting van natuur in landbouwgrond en door verstedelijking is op veel plekken in de wereld de oorspronkelijk aanwezige biodiversiteit verloren gegaan. Dit geldt ook voor Nederland. Verlies en versnippering van natuurgebieden en een toestroom van meststoffen en chemische stoffen zijn oorzaken waardoor soorten uit de natuurgebieden verdwijnen.

Biodiversiteit helpt waterbeheer

Biodiversiteit is van belang voor het waterbeheer. Voor Gezond water is een goede biodiversiteit van groot belang. Door sponswerking houden gezonde bodems bij veel neerslag het regenwater langer vast en geven dit langzamer vrij in droge periodes. Gezonde bodems helpen naast de flora en fauna dus ook bij de aan- en afvoer van water.

Visie op biodiversiteit

Eind 2020 is onze Visie op biodiversiteit(externe link) vastgesteld: "HHNK draagt bij aan een rijke biodiversiteit in zijn beheergebied en een toekomstbestendige leefomgeving." In 2021 is dit uitgewerkt in een uitvoeringsagenda biodiversiteit met concrete maatregelen. De achteruitgang van de biodiversiteit in ons beheergebied is in belangrijke mate te wijten aan de verandering van de leefomgeving. Met ons werk leveren wij een positieve bijdrage aan:

  • een gezonder aquatisch milieu;
  • het versterken van natuurverbindingen, zowel op het land als in het water;
  • ecologisch beheer van onze assets;
  • dynamiek van ecosystemen.

In het Waterplan-kaartenportaal(externe link) is een overzicht te zien van lopende maatregelen ten behoeve van het versterken van de biodiversiteit.

We werken samen aan biodiversiteitsherstel

Bij de uitvoering van maatregelen zetten we sterk in op samenwerking met onze partners, waaronder de landbouwsector, natuurbeheerders, provincie Noord-Holland, RWS en gemeenten en inwoners. Herstel van biodiversiteit is een multidisciplinaire opgave, waarbij goede afstemming en samenwerking onontbeerlijk is. We zijn partner van het Deltaplan biodiversiteitsherstel(externe link).