Beheer en onderhoud Voldoende water

Basisbescherming op orde

Met een goed onderhouden watersysteem is de aan- en afvoer en berging zodanig geoptimaliseerd dat het de functies in ons beheergebied adequaat faciliteert, zelfs in natte en droge perioden. De belangrijke wateren worden intensief onderhouden (gemaaid en gebaggerd) om voldoende water het gebied in en uit te transporteren (peilbeheer). Ons stelsel van waterlopen is daarmee in staat om de waterpeilen die zijn afgesproken in de peilbesluiten te handhaven.

Risicogestuurd beheer

Het beheer en onderhoud (assetmanagement) van ons watersysteem doen we risicogestuurd. Dit betekent dat het risico op wateroverlast of watertekort leidend is bij nieuwe investeringen.

Doorspoelen voor verzilting

Verzilting wordt bestreden met doorspoeling. Dit geldt zowel voor het boezemwater (primair) als voor het secundaire watersysteem. Zoet water is schaars. Het is belangrijk te monitoren waar verzilting optreedt in ons laaggelegen gebied, zodat het doorspoelbeheer hier optimaal op in kan spelen. Daarnaast kan op sommige plekken wellicht verzilting toegestaan worden om daarmee doorspoelwater te besparen. Daarmee krijgen we een optimale waterverdeling die is afgestemd op het gebruik en kosteneffectief is.

Grondwaterbeheer

Het grondwaterbeheer richt zich op het duurzaam benutten van de grondwatervoorraden. Daarnaast stimuleren we het gebruik van de ondergrond voor de opslag van zoetwater en het gebruik van brak grondwater, mits het brijnwater op een duurzame wijze wordt verwerkt. Bij het beheer van het grondwater en de ondergrond zijn meerdere overheden betrokken. Waar ons instrumentarium tekortschiet om onze doelen te behalen zoeken we afstemming en samenwerking met de provincie en gemeenten. De lokale grondwaterstand is de verantwoordelijkheid van de perceeleigenaar.

Waterrecreatie en beleving

Ons beheergebied is een aantrekkelijk gebied om in te wandelen, fietsen, vissen, varen en schaatsen. Hoewel recreatie niet onze primaire verantwoordelijkheid is, ondersteunen we het recreatieve gebruik en de beleving van het water, de omgeving en de natuur.