(Inter)nationale afspraken

Duurzaamheid is wereldwijd een belangrijk thema. Zo hebben de Verenigde Naties in 2015 zeventien Sustainable Development Goals benoemd die moeten bijdragen aan een duurzame planeet. In hetzelfde jaar hebben 174 landen tijdens de klimaatconferentie in Parijs afgesproken om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen, zodat de aarde niet meer dan twee graden opwarmt.

In Nederland zijn de afspraken nader uitgewerkt in het Klimaatakkoord (2019) en het Grondstoffenakkoord (2017). Concreet zijn de doelstellingen daarin:

  • 49% minder CO2 uitstoten in 2030 ten opzichte van 1990, in 2050 is de reductie 95%;
  • primair grondstoffenverbruik is in 2030 gehalveerd, in 2050 zijn we volledig circulair.

Het is een taak van zowel overheden als het bedrijfsleven om deze doelen te verwezenlijken.

Regionale Energiestrategie

We nemen deel aan de Regionale Energiestrategie (RES) van Noord-Holland Noord en Noord-Holland Zuid, waarin we met andere overheden plannen hebben gemaakt voor de energietransitie. Voor de RES zijn vooral de gemeenten aan zet, omdat de centrale opgave bestaat uit het opwekken van duurzame elektriciteit en het aardgasvrij maken van de bebouwde omgeving.

Vanuit onze positie als grootgrondbezitter kunnen wij locaties beschikbaar stellen voor de RES, om daar de opwek van zonne- en windenergie mogelijk te maken. We onderzoeken daarvoor de mogelijkheden.

Aquathermie

Zowel oppervlaktewater als rioolwater bevat veel warmte. Dit noemen we aquathermie. Aquathermie kan in een groot deel van de warmtevraag voorzien, waar nu nog vooral aardgas voor wordt gebruikt. Juist in ons waterrijke beheergebied liggen kansen voor aquathermie. We stimuleren de toepassing van dit 'blauwe goud' in de energietransitie. Bovendien kunnen wij initiatieven aan elkaar koppelen, kansen aandragen en kennisuitwisseling stimuleren. Het zijn vooral de gemeenten die een regierol hebben in de warmtetransitie. Ook met projectontwikkelaars kunnen we bij nieuwbouw van wijken verkennen of aquathermie toepasbaar is. Hierbij zal ook de impact op waterkwaliteit en verstoring van de bodem worden meegewogen.

Circulaire economie

In lijn met het Grondstoffenakkoord willen we in 2050 100% circulair zijn. We beginnen niet bij nul. In ons werk worden al reststromen hergebruikt en assets duurzaam ontworpen. We werken een strategie uit die gaat helpen om circulair denken een structureel onderdeel van ons werk te laten zijn. De eerste jaren gebruiken we om te leren en ontwikkelen en om te bepalen welke kansen we zien om circulair te worden. We werken in dit thema met andere waterschappen, onder aanvoering van de Unie van Waterschappen.